JURIDISK INFORMASJON

THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS SHALL APPLY TO THIS WEBSITE, PUBLISHED BY ARVAL AS:

1 - Access to the website:

Users of this website confirm that they have the skills and resources necessary to gain access and use this website.

Arval points out that fraudulent access to or presence in a computer system, the interruption or falsification of the operation of such a system, and the fraudulent input or the amendment of data in a computer system are criminal offences which are punishable by law.

Access to the arval.no website is free of charge. The costs of access to and the use of the telecommunications network shall be borne by the visitor.

2 - Intellectual property:

Arval is the owner, or holder, of the rights to all the elements which make up this website, namely the data, drawings, graphics, photos and sound tracks. Any full or partial reproduction, recording, distribution or rebroadcasting of the contents of this website by any process whatsoever without the prior permission of Arval is forbidden.

The brands of the publisher of the arval.no website and its partners, as well as the logos on the website, are filed brand names. Any full or partial reproduction of these brands or logos on the basis of the elements of the website without the specific permission of the publisher is forbidden.

The content on or available through the website (the “Content”) published by either Arval or any third party, is protected by copyrights, patents, trademarks, service marks, or other forms of proprietary rights.

3 - Liability:

Arval retains the right to improve the content of this website at any time and without prior warning. Moreover, Arval rejects any liability in the event of delay, error or neglect in connection with the content of these pages or in the event of the interruption or non-availability of the service.

Arval cannot be held liable for a decision taken on the basis of information on this website, or for any use which may be made thereof by third parties. Any person wishing to use one or more services and/or one or more products offered on the website is requested to contact Arval to obtain information on the contractual conditions and rates applying to that product or those products and/or that service or those services.

4 - Technical damage:

Arval cannot be held liable for elements beyond its control or for damage which may be caused to the technical environment of the user and in particular his computers, software, network accessories and all other hardware used by him to gain access to or make use of the service and/or the information.

5 - Hyperlinks:

The arval.no website contains hyperlinks which provide access to websites not published by Arval. Consequently, Arval cannot be held liable for the content of websites to which the internet user has gained access via this method.

6 – Cookies:

The user is informed that during his visit to the website, a cookie may automatically be installed and stored temporarily in the memory or on his hard disk. A cookie is an element which cannot be used to identify the user, but which serves to register information in relation to his surfing history.

The users of the website confirm that they have been informed of this practice and give Arval permission to employ it. They can deactivate the cookie by using parameters on their navigation software.

7 – Applicable law:

Use of this website and this website are governed by the law of Norway. All disputes arising from or in connection with the use of this website shall be ruled on exclusively by the District Court in Oslo.


DE FØLGENDE VILKÅRENE GJELDER PÅ DETTE NETTSTEDET, SOM ER PUBLISERT AV ARVAL AS:

1 - Tilgang til nettstedet:

Brukere av nettstedet bekrefter at de har ferdighetene og ressursene som er nødvendige for å få tilgang til og bruke dette nettstedet.

Arval gjør oppmerksom på at urettmessig tilgang til eller nærvær i et datasystem, avbrytelse eller forfalskning av driften til slike systemer, samt urettmessig angitte eller tillagte data i et datasystem er straffbare lovbrudd.

Tilgangen til nettstedet arval.no er kostnadsfri. Kostnaden for tilgang til og bruk av telekommunikasjonsnettverk skal dekkes av brukeren.

2 - Intellektuell eiendom:

Arval er eier eller innehaver av rettighetene til alle elementer som utgjør dette nettstedet, som data, tegninger, grafikk, fotografier og lydspor. Fullstendig eller delvis reproduksjon, opptak, distribusjon eller videreformidling av innholdet på dette nettstedet er, uavhengig av metode, forbudt uten at samtykke på forhånd er innhentet fra Arval.

Varemerkene til utgiveren av nettstedet arval.no og deres partnere, samt logoene på nettstedet, er registrerte merkenavn. All reproduksjon, i sin helhet eller delvis, av disse merkene eller logoene på grunnlag av elementene på nettstedet uten spesifikk tillatelse fra utgiveren er forbudt.

Innholdet som befinner seg på eller er tilgjengelig via nettstedet ("Innholdet") som er utgitt av enten Arval eller en tredjepart, er beskyttet av lover om opphavsrett, patenter, varemerker, servicemerker eller andre former for opphavsrett.

3 - Ansvar:

Arval har rett til å forbedre innholdet på dette nettstedet når som helst og uten forvarsel. Arval fraskriver seg også alt ansvar i tilfelle forsinkelser, feil eller mangler i forbindelse med innholdet på disse sidene, eller i tilfelle tjenesten blir avbrutt eller ikke er tilgjengelig.

Arval skal ikke holdes ansvarlig for beslutninger som tas på grunnlag av informasjonen på dette nettstedet, eller for annen bruk som kan utføres av tredjepart. Alle som ønsker å bruke én eller flere tjenester og/eller ett eller flere produkter som tilbys på nettstedet bes kontakte Arval for å få informasjon om gjeldende kontraktsvilkår og priser for produktet eller produktene og/eller tjenesten eller tjenestene.

4 - Teknisk skade:

Arval kan ikke holdes ansvarlige for elementer som ligger utenfor deres kontroll eller skade som kan oppstå på brukerens tekniske miljø, og spesielt på datamaskiner, programvare, nettverkstilbehør og all annen maskinvare som brukeren anvender for å få tilgang til eller benytte seg av tjenesten og/eller informasjonen.

5 - Hyperlenker:

Nettstedet arval.no inneholder hyperlenker som gir tilgang til nettsteder som ikke er utgitt av Arval. Derfor kan Arval ikke holdes ansvarlig for innhold på nettsteder som internettbrukeren har fått tilgang til på denne måten.

6 – Cookies (informasjonskapsler):

Brukeren gjøres oppmerksom på at en cookie (informasjonskapsel) automatisk kan bli installert og midlertidig lagret i minnet eller på harddisken under brukerens besøk på nettstedet. En cookie er et element som ikke kan brukes til å identifisere brukeren, men som brukes til å registrere informasjon forbundet med brukerens netthistorikk.

Brukere av nettstedet bekrefter at de er informert om denne praksisen, og gir Arva tillatelse til å bruke den. De kan deaktivere cookien (informasjonskapselen) via innstillingene i nettleserprogramvaren.

7 – Gjeldende lov:

Dette nettstedet og bruken av det er underlagt norsk lov. Alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet skal avgjøres ved Oslo tingrett.

Hvorfor velge operasjonell leasing med Arval?

Kun ett kontaktpunkt som kjenner din bedrift godt

Din dedikerte Account Manager er her for deg

Kontoteamet sørger for at alt går knirkefritt

Våre eksperter håndterer alt som gjelder kjøretøyene dine

Flåtestyring som passer din bedrift

Effektiv flåtestyring med våre eksperter

Vi tar vare på flåten din, du har kontrollen

Du outsourcer bekymringer og administrasjon av dine firmabiler