ARVALS PERSONVERNREGLER - ARVAL ACTIVE LINK

ARVAL DATA PROTECTION NOTICE

ARVAL ACTIVE LINK

The protection of your personal data is important to the BNP Paribas Group, which includes the Arval companies. The BNP Paribas Group has adopted strong principles in that respect.

This specific information notice (the "Notice") provides you with detailed information relating to the protection of your personal data by Arval AS Nydalsveien 24. 0484 OSLO (org.nr 919 117 109), with regards to the Active Arval Link telematics tool.

If you would like further information on how Arval AS protects your personal data in general, please consult the Arval Data Protection Notice at www.arval.no/en/privacy.

ARVAL ACTIVE LINK
New technologies are developing rapidly, giving rise to a range of new fleet management opportunities. Arval aims to become the world leader in the innovation and application of these technologies. This is why Arval and Artel – an Arval subsidiary – have developed Arval Active Link, an in-house telematics solution.

Data collection
Arval Active Link collects vehicle use data. Data is collected via remote data transmission from the telematics equipment installed in the vehicle (the "Device"). The Device contains GPS-technology that records the location of the vehicle and a certain number of sensors which collect data on the vehicle's performance and ability. However, GPS locations are only part of the Device’s firmware and cannot be accessed by Arval, except in the event of theft or accident and only with the driver's prior confirmation.

Transmission can be either instantaneous, delayed or on request.

Data, Purpose and Retention
The device makes it possible for Arval to receive certain personal data that will only be used for limited purposes and in Arval's legitimate interests. We only use your personal data to implement and expand our products and services, manage our contractual relationship with customers, improve our risk management and defend or exercise our legal rights.

The data, purposes and retention period are given below:

Purpose

Personal Data

Retention Period

Vehicle maintenance and proactive contract modifications

- Total number of kilometers with timestamping data every time the vehicle stops;
- Potential deviations between the distance travelled by in-vehicle equipment and the actual reading of the odometer;
- Vehicle self-generated technical alerts, if capable of being collected (for instance, number of kilometers until next vehicle servicing, error codes, etc.).

2 years.

Accident detection and management

- Accident alerts including, vehicle geo-tracking data (GPS position, timestamping data and accident severity);
- vehicle kinematic (movement data & vehicle speed average) shortly before and after the accident;

Until closure of the file relating to the accident for which a claim was submitted

Combating vehicle theft

 - GPS localization only after explicit confirmation of the Driver.

GPS data will be collected until closure of the alert whereupon the data will be simply erased.

Vehicle knowledge (per model and brands)

- Timestamping of vehicle starts and stops (e.g., data which may be correlated with refueling data) and traveled number of kilometers split by type of environment (e.g., urban, outdoor, motorway);
- Fuel level in the fuel tank as the vehicle starts and stops (if possible);
- Driving style rated by scores (in terms of safety and environmental efficiency) together with aggregated indicators characterizing speed management during the journey (maximum level, steadiness, responsiveness to environment);
- Time and traveled kilometers allocation (e.g., urban, outdoor, motorway but also daylight, twilight and night).

2 years; such data will thereafter be aggregated so as to generate operating statistics on an anonymous basis

Risk management

Data sharing
Arval only shares data with the following third parties:

 • insurance companies or insurance brokers in the event of an accident insurance claim or theft
 • public authorities when such disclosure constitutes a legitimate interest that takes precedence over the driver's interests, such as in the event of theft or accident
 • Arval's suppliers if and to the extent they need such data to provide services to the driver.

What are your rights and how can you exercise them?
In accordance with applicable privacy regulations, you have the following rights:

 • access to your personal data: you can obtain information relating to the processing of your personal data, and a copy of any such personal data
 • correction of your personal data: should you consider that your personal data is inaccurate or incomplete, you can request that it is updated.
 • deletion of your personal data where this is permitted by law
 • restriction of the processing of your personal data
 • objection to the processing of your personal data, on grounds relating to your particular situation. You have the absolute right to object to the processing of your personal data for direct marketing purposes, this also includes profiling related to such direct marketing.
 • right to data portability: where legally applicable, you have the right to have any personal data you have provided returned to you or, where technically feasible, transferred to a third party.

If you want to exercise the rights listed above, please send a letter or email to the following address: Arval AS – Databehandlingsansvarlig – Postboks 4748 Nydalen 0421 OSLO – privacy@arval.no. Please include a scan/copy of your identity card for identification purposes.

In accordance with applicable regulation, in addition to your rights above, you are also entitled to lodge a complaint with the competent supervisory authority in Norway.

How can you keep up with changes to this data protection notice?
We invite you to review the latest version of this notice online and we will inform you of any material changes through our website or through our other usual communication channels.


ARVALS PERSONVERNREGLER

ARVAL ACTIVE LINK

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for BNP Paribas Group, som Arval-selskapene er en del av. BNP Paribas Group har iverksatt sterke prinsipper med tanke på dette.

Dette spesifikke informasjonsnotatet ("Notatet") inneholder detaljert informasjon om beskyttelse av personopplysningene dine etter Arval AS Nydalsveien 24. 0484 OSLO (org.nr 919 117 109), med tanke på telematikkverktøyet Active Arval Link.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon om hvordan Arval AS beskytter personopplysningene dine generelt, kan du se Arvals personvernregler på www.arval.no/nb/privacy.

ARVAL ACTIVE LINK

Nye teknologier utvikles raskt, og skaper en rekke nye muligheter for flåteadministrasjon. Arval har som mål å bli ledende i verden innen innovasjon og bruk av disse teknologiene. Derfor har Arval og datterselskapet Artel utviklet Arval Active Link, som er en egenutviklet telematikkløsning.

Datainnsamling

Arval Active Link samler inn data om kjøretøybruk. Dataene samles inn via fjernoverføring fra telematikkutstyret som er installert i kjøretøyet ("Enheten"). Enheten inneholder GPS-teknologi som registrerer kjøretøyets plassering, samt et antall sensorer som samler inn data om kjøretøyets ytelse og egnethet. GPS-plasseringen er imidlertid kun en del av fastvaren i enheten, og er ikke tilgjengelig for Arval, unntatt i tilfelle tyveri eller ulykke, og bare etter at bekreftelse på forhånd er innhentet fra føreren.

Overføringen kan skje umiddelbart, forsinket eller på forespørsel.

Data, Formål og Lagring

Enheten gjør det mulig for Arval å motta bestemte personopplysninger som bare brukes til begrensede formål og i overensstemmelse med Arvals berettigede interesser. Vi bruker personopplysningene dine kun til å implementere og ekspandere produktene og tjenestene våre, håndtere vårt kontraktsmessige forhold til kundene, forbedre risikostyringen vår og utøve våre juridiske rettigheter.

Dataene, formålene og lagringsperioden er angitt nedenfor:

Formål

Personopplysninger

Lagringsperiode

Kjøretøyadministrasjon og proaktive kontraktsendringer

- Totalt antall kilometer med tidsstempeldata hver gang kjøretøyet stopper;
- Potensielle avvik mellom kjørelengden som er registrert av utstyret i bilen og den faktiske verdien på kilometertelleren;
- Tekniske varslinger som genereres av bilen, hvis de kan samles inn (for eksempel antall kilometer til neste kjøretøyservice, feilkoder osv.).

2 år.

Ulykkesregistrering og -håndtering

- Ulykkesvarsler inkludert geosporingsdata fra kjøretøyet (GPS-posisjon, data om tidspunkt og ulykkens alvorlighet);
- kjøretøykinematikk (data om bevegelse og kjøretøyets gjennomsnittshastighet) kort tid før og etter ulykken;

Til saken avsluttes i forbindelse med en ulykke det er sendt erstatningskrav for

Bekjempelse av kjøretøytyveri

 - GPS-lokalisering kun etter uttrykkelig bekreftelse fra føreren.

GPS-data samles inn til varselet avsluttes, og deretter blir dataene slettet.

Kunnskap om kjøretøy (per modell og merke)

- Tidsstempler for start og stopp av kjøretøyet (f.eks. data som kan være forbundet med informasjon om drivstoffpåfylling) og antall kjørte kilometer fordelt på miljøtype (f.eks. bykjøring, landevei, motorvei);
- Drivstoffnivå i drivstofftanken når kjøretøyet startes og stoppes (om mulig);
- Kjørestil rangert etter score (med tanke på sikkerhet og miljøeffektivitet) sammen med samlede indikatorer på hastighetskontroll under kjøringen (maksimumsnivå, stabilitet, reaksjonsevne på miljøet);
- Fordeling av kjøretid og antall kjørte kilometer (f.eks. bykjøring, landevei, motorvei, men også dagslys, halvmørke og mørke).

2 år; slike data blir deretter samlet for å generere anonym driftsstatistikk

Risikostyring

Datadeling

Arval deler data kun med følgende tredjeparter:

 • Forsikringsselskaper eller forsikringsmeglere i tilfelle forsikringskrav i forbindelse med ulykke eller tyveri
 • Offentlige myndigheter når slik tilgang medfører en berettiget interesse som overstyrer førerens interesser, for eksempel i tilfelle tyveri eller ulykke
 • Arvals leverandører hvis og i det omfang de trenger slike data for å tilby tjenester til føreren.

Hva er dine rettigheter, og hvordan kan du utøve dem?

I samsvar med gjeldende personvernbestemmelser har du følgende rettigheter:

 • Tilgang til personopplysningene dine: Du kan få utlevert informasjon om behandling av dine personopplysninger og en kopi av eventuelle slike personopplysninger.
 • Korrigering av personopplysningene dine: Hvis du mener at personopplysningene dine er uriktige eller ufullstendige, kan du kreve at de blir oppdatert.
 • Sletting av personopplysningene dine der gjeldende lov tillater det
 • Begrensning av behandlingen av personopplysningene dine
 • Protestere på behandlingen av personopplysningene dine med grunnlag i din bestemte situasjon. Du har full rett til å protestere på at personopplysningene dine behandles for direktemarkedsføringsformål. Dette inkluderer profilering i forbindelse med slik direktemarkedsføring.
 • Rett til dataportabilitet: Der gjeldende lov tilsier det, har du rett til å få returnert personopplysninger du har oppgitt, eller der det er teknisk gjennomførbart, overført til en tredjepart.

Hvis du ønsker å benytte deg av de ovenstående rettighetene, kan du sende brev eller e-post til følgende adresse: Arval AS – Databehandlingsansvarlig – Postboks 4748 Nydalen 0421 OSLO – privacy@arval.no. Vennligst legg ved en skannet fil eller en kopi av et identitetsbevis for identifiseringsformål.

I samsvar med gjeldende bestemmelser har du i tillegg til de ovenstående rettighetene også rett til å sende inn klage til en kompetent tilsynsenhet i Norge.

Hvordan kan du følge med på endringer i disse personvernreglene?

Vi oppfordrer deg til å gjennomgå nyeste versjon av disse reglene på nettet, og vi vil informere deg om eventuelle større endringer via vårt nettsted eller andre vanlige kommunikasjonskanaler.

Hvorfor velge operasjonell leasing med Arval?

Kun ett kontaktpunkt som kjenner din bedrift godt

Din dedikerte Account Manager er her for deg

Kontoteamet sørger for at alt går knirkefritt

Våre eksperter håndterer alt som gjelder kjøretøyene dine

Flåtestyring som passer din bedrift

Effektiv flåtestyring med våre eksperter

Vi tar vare på flåten din, du har kontrollen

Du outsourcer bekymringer og administrasjon av dine firmabiler